Privacyverklaring SV Velocitas


Naam: SV-Velocitas
Adres: Bloemerd 7 Leiderdorp
Telefoonnummer: 071 5890940
Email: secretaris@sv-velocitas.nl

Dit is de privacyverklaring van Velocitas. Wij verwerken onder andere persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers en ouders van onze leden. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Ook staat beschreven hoe wij omgaan met onze website en social media. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen via secretaris@sv-velocitas.nl.


1. Introductie

1.1. Doeleinden gegevensverwerking

Velocitas verwerkt persoonsgegevens om de vereniging draaiende te houden, contributie te innen, informatie te verspreiden en leuke activiteiten te organiseren. Meestal zal het gaan om NAW-gegevens, emailadressen en beeldmateriaal. Wij verwerken enkel de noodzakelijke gegevens en indien nodig vragen wij uw toestemming. U kunt deze toestemming ten alle tijden intrekken.

1.2. Wettelijke verplichtingen
Velocitas is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en is hiermee wettelijk verplicht om voorzichtig om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wij zullen uw gegevens verwijderen indien u geen lid meer bent en niet langer verbonden wilt blijven aan de vereniging. Commissies verwijderen de verzamelde persoonsgegevens na een jaar.


 1. Gebruik van persoonsgegevens

  2.1 Ledenadministratie

Voor uw inschrijving en gedurende uw lidmaatschap verwerken we een aantal persoonsgegevens van u. Dit is van belang voor onze ledenadministratie en de dagelijkse gang van zaken op de vereniging:

 • naam, voornamen, voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummers ,e-mailadres(sen), en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens, administratiecode, alsmede bank- en girorekeningnummer (IBAN) van de betrokkene.
 • Registratie van gegevens betreffende de aard en het verloop van de sport, alsmede de behaalde resultaten.
 • Gegevens met het oog op de organisatie van de vereniging en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, opleidingen, cursussen.
 • Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van de contributie, lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen, reiskosten en activiteiten buiten de vereniging.
 • Noodzakelijke gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van het jeugdlid, gedacht kan worden aan een noodnummer.
 • Beeldmateriaal ten behoeve van de website en social media.

2.2. Maken van foto´s en opnames
Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie of daarbuiten mogen privé foto´s en opnames gemaakt worden door leden en/of ouders, verzorgers van jeugdleden, publiek, trainers, sponsoren en overige betrokkene. Voor zover de foto’s en opnamen alleen voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen. Velocitas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foto’s of opnames die gemaakt en/of verwerkt zijn door derden.

Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie of daarbuiten mogen foto´s en opnames gemaakt worden met publicatie doeleinden. Voor het publiceren van beeldmateriaal wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene(n).

Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden opnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnames worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Voor ander gebruik wordt vooraf toestemming gevraagd.

Voor foto’s en opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op de besloten Facebook wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen. Mocht er materiaal gepubliceerd worden van activiteiten van de feestcommissie, dan zal vooraf toestemming gevraagd worden aan alle betrokkene zichtbaar op het materiaal.

2.3.  Gebruik website

De Korfbalvereniging Velocitas te Leiderdorp beheert de website www.sv-velocitas.nl.

De website heeft ten doel informatie te verstrekken over onze korfbalvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van (jeugd)-leden, externe contacten en belangstellenden.

Bij bezoek van de website registreren cookies uw gegevens. De gegevens over de gebruiker worden verzameld zodat de applicatie de dienst kan verstrekken.

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren

2.4 Nieuwsbrief
Wij gebruiken uw emailadres voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de opstelling, activiteiten, handelingen van het bestuur, barroosters, trainingen en andere informatie.

2.5. Commissies
Meldt u zich aan voor één van de activiteiten die een commissie organiseert dan zal deze commissie de benodigde gegevens van u verwerken. Meestal slechts een naam en e-mail adres om u in te schrijven voor de activiteit en op de hoogte te houden.

Enkele commissies organiseren activiteiten voor derden, denk aan de avondvierdaagse en het schoolkorfbaltoernooi. Zij verwerken voor de organisatie de benodigde gegevens.

De commissieleden staan vermeld op de website indien toestemming is gekregen van het betreffende commissielid.

2.6 Kamp
Jaarlijks organiseert Velocitas een kamp. Ook hiervoor worden de benodigde gegevens verwerkt.

 1. Gegevensverstrekking


3.1. Derden

Alle leden worden aangemeld/ingeschreven bij de Koninklijk Nederlands korfbalverbond (K.N.K.V.) met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummers, emailadressen, IBAN en de woonplaats.

Uit hoofde van hun functie binnen Velocitas hebben betrokken leden de mogelijkheid om een (beperkte) digitale ledenlijst op te vragen aan de ledenadministratie welke slechts in het belang van de vereniging en spel zal worden gebruikt.

Daarnaast is het mogelijk dat de vereniging op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Velocitas  zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

3.2. Sportlink

Sportlink verzamelt en verwerkt gegevens als verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens in opdracht van de desbetreffende sportbond en/of vereniging waarbij Velocitas zich heeft aangemeld. Eveneens doet Sportlink de totale beheer van de ledenadministratie voor Velocitas. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het ‘’Privacybeleid Sportlinked’’.

3.3. Verwerker
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden behalve als dit een verwerker is van Velocitas, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is

 1. Verplichtingen Velocitas

4.1. Beveiliging

Velocitas respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Velocitas spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Wij maken geen gebruik van geautoriseerde besluitvorming en geven geen persoonsgegevens door buiten de EER.

4.1.1 Beveiliging Website

De website van Velocitas wordt onder andere beschermd door de volgende maatregelen:

 • Een geldig SSL-certificaat zodat uw gegevens versleuteld zijn als u de pagina bezoekt. Dit is te herkennen aan het slotje in de adresbalk.
 • Een wekelijkse, dagelijkse en maandelijkse back-up van alle gegevens op de website, om eventueel verlies van gegevens te voorkomen.
 • Inloggen op de beheerdersomgeving van de website is beveiligd met een Google Captcha, om zogeheten brute force aanvallen lastiger te maken.

Tevens maakt de website gebruik van cookies. Hier wordt u voor gewaarschuwd door middel van een pop-up op de website.

4.2. Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

4.3. Rechten betrokkene

U hebt recht op inzage correctie, verwijdering van uw gegevens. Tevens hebt u het recht op beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk (mag ook per mail) een verzoek te doen. Onderaan de verklaring kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

4.4. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten, opmerkingen of vragen heeft kunt u contact opnemen met de secretaris van Velocitas

Secretaris: secretaris@sv-velocitas.nl

Eerste versie: 10 mei 2018 / Kitty ten Bras

Laastst aangepast op: 2 september 2018 / Siebe Schuemie

Scroll naar boven